Archive for 21 november, 2008

Ny rapport: kvävet till Västerhavet behöver minskas.

november 21, 2008

Jordbruket är en stor källa, därutöver punktutsläpp och nedfall från atmosfären. Vidare kommer näring med havsströmmar från andra områden. Underlag via www.greppa.nu

Men jag koncentrerar mig på jordbruket. Gör vi inte tillräckligt när vi är tillhör de bästa i världen? Kan vi göra mer?

 

Faktiskt kan mycket göras utan uppoffringar.

 

Bättre styrning av kvävegödslingen. Utnyttja den moderna teknik som finns – precisionsgödsling. Det betalar sig i de flesta fall.

Hellre precisionsgödsling än att jaga billig urea. Det kan inte vara rätt väg att börja använda sämre gödselmedel, även om urea är stort i världen.

 

Mer fånggrödor och ostörd mark över vintern. Det minskar utlakningen men inte bara det.  Det kommer nu fram försöksresultat som visar att detta också är mycket positivt för mullhaltsntvecklingen och den långsiktiga bördigheten.

 

Och sedan är det stallgödselfördelningen. Inte lätt men viktigt.

 

Som nämnts, detta är inte åtgärder som nödvändigtvis innebär ökade nettokostnader. Det finns plusposter också att räkna in. En helhetsbedömning behövs

 

Men det krävs lite intresse och engagemang. Det krävs Framtidsfokus.

Lovande utvecklingar

november 21, 2008

 

 

Inom EU har man en ny överenskommelse om jordbrukspolitik, åtminstone preliminärt. Mer stöd till miljöåtgärder, mindre produktionsstöd. I tidigare inlägg har jag diskuterat jordbruksproduktionens problem med en global priskonkurrens. Just riktade miljöinsatser av olika slag kan råda bot på det.

 

Några punkter i min önskelista om åtgärder:

 

Främjande av effektiv kvävehushållning.

Fördelning av stallgödselresursen (samband med fosfor)

Kunskapssatsning på åtgärder för biodiversitet i jordbrukslandskapet.

Främjande av mer restriktiv användning av bekämpningsmedel etc.

Långsiktig markvård.

 

Vad gäller den senare punkten är det positivt att det nu förekommer en diskussion om tvärvillkor om mullhaltsbefrämjande åtgärder.

 

Det är också positivt att åtminstone i första skedet inte lågproducerande produktionsformer nämns som ett mål att sträva mot. Vi behöver ett högproducerande men miljöriktigt jordbruk.

 

Har i dag medverkat i en kurs för rådgivare om Greppa Näringens Bördighetsmodul. Ett antal rådgivare kommer att tillsammans med jordbrukare arbeta fram odlingsalternativ som är bättre vad gäller miljö och hållbarhet inom ramen för ekonomisk lönsamhet.

 

Men det är mer än en månad till julafton.