Archive for 15 december, 2008

Kretslopp

december 15, 2008

 

Har varit borta några dagar. Annual Conference of International Fertiliser Society (IFS). Ämnet måhända överraskar någon: Kretslopp och resurshushållning.

 

IFS är en professionell sammanslutning för att diskutera och utveckla ämnet växtnäring i vid mening, från industriteknik och logistik till agronomi och miljö. Kretsloppsfrågan är inte ny i sammanhanget, men den styrka och tydlighet varmed vikten av kretslopp lyftes fram är ändå anmärkningsvärd.

  

Några drivande punkter:

 

Fosforn som ändlig resurs. Den måste recirkuleras bättre. Det talas om ”peak oil”, den tidpunkt där oljeutvinningen börjar avta. Det är nästan mer relevant att tala om ”peak phosphorus”.  ”We must change – or suffer lack”.

 

Även svavel kan bli en knapp resurs. Kanske gamla deponier (gips) kan behöva utnyttjas.

 

Miljö – resursaspekter i en värld som har allt större behov.

 

Och vad kan göras? Några snabba punkter att senare utveckla:

 

Policies och bestämmelser för kretsloppsprodukter. ”Få rätt balans i avvägningen mellan risk och nytta”.

Hygienisering, produktanpassning.

PeePoo – påsen. En engångstoalett som kan göra stor nytta i världen.

Matchning mellan olika industrier och verksamheter för att öka effektivitet och minska avfall.

Stallgödselanvändning, biogas, bioenergi i allmänhet.

Biomassa och kanske fosforåtervinning från alger i havet?