Archive for 28 juni, 2009

Jordbruksutveckling globalt – marknaden behöver hjälp.

juni 28, 2009

 

En artikel i Science 19 juni 2009 (Vitousek m fl) tar fram 3 exempel som alla gäller majsodling:

Västra Kenya: tillförsel kväve 7, bortförsel kärna resp halm 23+36, balans –52

Norra Kina: tillförsel kväve 588, bortförsel kärna resp halm 361+0, balans +227

USA Midwest: tillförsel kväve 155, bortförsel kärna resp halm 145+0, balans +10

 

Kenya kommer ingen vart utan näringstillförsel, det kan kallas konstgödsel eller något annat. Systemet blir bara mer och mer utarmat utan tillskott. Författarna, ekologiska forskare, rekommenderar program och stöd för ökad gödsling. Dogmatiskt organiskt system klarar inte storskalig brist.

Norra Kina har ensidigt prioriterat produktion, vilket så här långt har lett till ett slösaktigt och miljöförstörande system.

USA har varit mer slösaktigt tidigare men medvetenhet och information har förbättrat läget. Det hör till bilden för USA att soja som inte behöver kvävegödsel odlas vartannat år i det exempel som angetts, och det betyder mycket för balansen.

Författarna drar slutsatsen att ibland behöver användning av  gödsel stimuleras (Kenya), ibland behöver den styras upp.

(Marknaden sköter inte detta. Kenyabonden har ingen marknad, i Kina prioriteras produktion).

 

Slutsats, översatt: ”.. de flesta nationella jordbruksorgan saknar möjligheter att följa vad som sker och har inte motiv och möjligheter att befordra bättre näringsbalans (fotnot: EU får beröm för sin politik). Utan verktyg för påverkan blir svårt att utveckla och underhålla moderna jordbrukssystem utan att åsamka fortsatta problem för människor och miljö.”

Man skulle önska att en sådan nyanserad diskussion kunde slå an hos politiker och opinionsbildare.

Marknad enbart räcker inte. Eller rättare – marknaden ges i dag inte chans att styra  mot uthållighet och ekologisk effektivitet. Det kunde ordnas.

Dogmatisk filosofi (organiskt ”ekologiskt”) räcker inte.