Archive for 2 november, 2009

Prioriterade frågor för växtodlingen beträffande klimatgaser:

november 2, 2009

 

  • Nyodla inte. Spara naturmarker, gräsmarker och skogar. Globalt! Öka dem gärna. Storleksordning minst 7000 CO2ekv (GHG) per hektar.
  • Organiska jordar borde överföras till långvarigt gräs. Det gör nog inget om det är gödslat och intensivt, bara jorden inte rörs. En bioenergimöjlighet? 5000 – 20000 GHG.
  • Mineraljordar med höga mullhalter (> 3% C): helst ”No till”, plogfritt och direktsått. Övervintrande fånggrödor alltid när det går. Fritt fram för halmskörd. 1000 GHG.
  • Mineraljordar med måttliga och lägre mullhalter: Det är bra om de brukas som ovanstående grupp. Vårda mullhalten på de sätt som står till buds (höga skördar, skörderester tillbaka eller kontrollerad bioenergiutvinning av halm etc, fånggrödor helst övervintrande).
  • Arbeta för hög kväveeffektivitet med alla medel (precisionsgödsling i vid mening som omfattar årsmånsanpassning och kompletteringsprincip, effektiva tekniker som radmyllning, effektiva gödselmedel mm). Sparade 20 kg N vid oförändrad skörd betyder ca 150 – 250 GHG. Kvävet påverkar även vatten och ozonlager vilket höjer denna frågas betydelse.
  • Biobränsle i traktortanken sparar ca 200 GHG.
  • Spara drivmedel (ecodriving, red. bearb.).  20% besparing gör ca 40 GHG.
  • Lågavkastande och svårbrukade fältdelar som egentligen går med förlust borde undantas från intensiv brukning. De kan bli fågelåkrar, skyddszoner, trädor, skog, beroende på landskapet. Betyder kanske 1000 GHG för den areal som omfattas, vid högre mullhalter flera gånger mer.
  • Att hålla marken obeväxt på hösten är slöseri med energi, växthusgaser och markbördighet.

Denna lista blev en sorts sammanfattning av ett PM för Greppa Näringen.