Archive for 30 november, 2009

Om kväveåtervinning.

november 30, 2009

När det gäller att effektivisera jordklotets kväveutnyttjande är det klart att kvävet i våra avfall och avlopp kommer i åtanke. Att använda det ger ju ingen extra belastning. Vad finns det för möjligheter?

 Avloppsslam. Innehåller en mycket liten del av kväveflödet.

Bevattning med avloppsvatten. Ses som viktigt i delar av världen. Men i ljuset av vår slamdiskussion känns det knappast aktuellt som en storskalig lösning.

Återvinning av kväve i reningsverken. Hydro körde en process i ett av Oslos reningsverk på 90-talet (jag vet inget om dess öde). Ammoniak drevs av och uppsamlades i syra till ammoniumnitrat. En annan process har diskuterats: utfällning av magnesiumammoniumfosfat (struvite). Det tar hand om fosfor och en del kväve. I en ny situation kan dessa processer aktualiseras.

Urinseparerering. Tar hand om det mesta kvävet. Ett lagrings- och distributionsproblem för storstäder, men en möjlig dellösning.

Kompostering. Har mycket god klang men är en kväveslösande process.

För Uland finns utvecklingar, Engångstoaletter som Pee-Poo bag. Men det är svårt i vårt samhälle.

Sedan finns ju en annan princip, inte så¨olik den vi har: vi omvandlar avfallsflödet till inert kvävgas och hämtar in ny i en ammoniakfabrik. Då har vi omvandlat kvävefrågan till en energifråga.