Archive for 19 januari, 2010

Bidöden

januari 19, 2010

I Science 8 Jan 2010 göres en genomgång av frågan. Bakgrunden är att bisamhällen världen över (utom Australien) dör undan av oklara orsaker. Artikeln i Science ger ingen uttömmande förklaring men man kommer till att det troligen är en kombination av olika virus som har samband med Varroa-kvalstret. Andra patogener kan också vara inblandade, men man ser det inte troligt att det är någon ny sjukdomsalstrare som orsakar det hela. Att omvärldsfaktorer som flyttningar av samhällena och någon oväntad kombinationseffekt med pesticider spelar in kan inte uteslutas. En teori om att i Frankrike bekämpning var orsaken har dock avfärdats.

Finns någon mera allmängiltig slutsats att dra av detta? Möjligen att i vårt globala samhälle finns många samspel vi helt enkelt inte kan känna till. Bekämpningsmedel kommer alltid att kunna misstänkas. De behövs, men ska inte användas rutinmässigt eller på lösa boliner.