Archive for 23 juli, 2013

Uthållig intensifiering

juli 23, 2013

 (Sustainable Intensification) i jordbruket, om möjligheter och policies.

 

 

Ett Policy Forum i Science, 5 juli 2013.

 

 

Undertecknat av 17 prominenta namn inom ekologi och jordbruk.

 

 

En mycket kortfattad sammanfattning:

 

1. För att klara framtida försörjning behövs mer jordbruksproduktion. Men det räcker inte ensamt. Det behövs också bättre tillvaratagande, mindre spill, omläggning till mindre resurskrävande matvanor, politik för minskad fattigdom.

 

 

2. Den ökade produktionen måste till största delen komma från ökade skördar på den mark som används. Att nyodla för jordbruk har stora miljökonsekvenser.

 

 

3. Åtgärder för ökad produktion måste vara hållbara och miljömässigt riktiga på sikt.

 

 

4. Även om odlingssystem med lägre skördar kan ge lokala miljöfördelar är det viktigt att se den stora bilden. Lägre produktion kräver kompensation någon annanstans.

 

 

5. Det kan inte vara frågan om ensidiga skördehöjande åtgärder. Det behövs systemtänkande och nytänkande och nyorganisering av produktionen.

 

 

6. Vi måste se till försörjningens kvalitet, och mikroelement nämns som exempel.

 

———————————

 

Några exempel på vad som skulle kunna göras i svenskt jordbruk:

 

 

Näraliggande:

 

Odlingssystem som ger mer liv i marken, mera markskydd och bättre mullhushållning.

 

 

Fånggrödor eller mellangrödor som skördas för energi och samtidigt hjälper till med ovanstående. De kan också frigöra halm för energiändamål.

 

 

Precisionstänkande för olika odlingsåtgärder, anpassat för variationer inom fält. Eventuellt uppdelning av stora fält.

 

 

Fältkanter och marginalytor för biodiversitet.

 

 

På sikt:

 

Extraktion av fosfor från samhällsavfall och ev stallgödsel förbättrar kretslopp.

 

 

Grödor som hämmar ogräs och har hög sjukdomsresistens minskar bekämpning.

 

 

Den tekniska kvävesyntesen ses som en integrerad del av produktionssystemet och inte som en främmande input. Energi- och miljöbedömningar styr utvecklingen.