Archive for februari, 2014

Nytt ”Informationsblad”: Kvävestyrning – läge och nya arbetsfronter

februari 20, 2014

Ett led i vårt arbete i samarbete med Länsstyrelsen/Greppa Näringen. Här är det.

Läget? :  Jordbruksverkets ”Riktlinjer för Gödsling och kalkning”,   justera för förfrukter, stallgödsel och anpassa efter skördenivå.

Nytt, mer eller mindre:

En ny nollrutemetod, enklare, utvärdering med strålängd

Ett schema, Kväveperspektiv, för att samla fältinformation.

Proteinhalten som managementhjälpmedel.

Precisionsgödsling, sensorteknik men också övergrípande hänsyn till fältdelar med olika förutsättningar.

Pilotrutor för att sondera möjligheter – beskrivning av en teknik under utveckling.

Nya satellitkartor som kan beskriva grödvariationer inom fält.  Jordartskartor från SGU.

Vidare en allmän checklista över faktorer som kan begränsa skörden.

 

Progressivt skånskt jordbruk med miljötänk, slam, ammoniakutsläpp mm

februari 18, 2014

En blogpaus, för arbete och reflektion. Men på det igen.

Vi har haft 5 workshops med skånskt lantbruk. Tema Hållbar Intensifiering. En mycket positiv upplevelse, både för oss (FramtidsOdling) och för deltagarna att döma av de omdömen vi fått.

Skånsk växtodling är progressiv, har miljötänk och stark utvecklingsvilja. En naturkraft att ta vara på.

Detta trots den kortsiktiga styrning som samhället utövar i praktiken. Det hjälper inte att snacket är annorlunda.

Som kontrast till detta:

Naturvårdsverket föreslår att somliga jordbrukare ska mutas med gratis växtnäring i form av slam medan de andra jordbrukarna ska betala samhällets utvecklingskostnader för att bli av med sitt skit, genom en fosforskatt.

Har vi verkligen de makthavare vi förtjänar?

Det är märkligt att jordbruket ska brottas med att minska fosforutflödet med 40 ton (summa Sverige) medan det ska synas som ett mål att få ut 3000 ton dåligt fungerande och ofta inte särskilt optimalt hanterad fosfor i svenskt jordbruk. I tillägg finns ju föroreningarna.

Ett nytt ammoniakproblem? En artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science för fram att ammoniak i luften ökar halten lungskadliga partiklar. Och, säger man, ammoniak kommer främst från jordbruket, dels från mineralgödsel och dels från animaliesektorn. I USA har man glatt sig åt den den ökade exporten av jordbruksprodukter, som dragit in flera miljarder. Men räknar man på medicinska kostnader av de skadliga partiklarna blir det ungefär samma belopp.

Vad var det hela då för nytta till frågar man sig.

I Sverige har vi knappast någon ammouniakavgång från mineralgödsel på grund av de gödseltyper och spridningsförfaranden som är vanliga här. Och animaliesektorn har ammoniakprogram.

Gott så, men åter till slammet. En betydande del av slammets kväve avgår som ammoniak, om inte nedplöjning sker så gott som omedelbart efter spridning (men innan dess har vi hanteringskedjan). Och detta nämns inte i den utredning som gjorts, trots att underlag finns och har presenterats. Märkligt och faktiskt illavarslande.

En nedslående text i dagens Sydsvenska. En undersökning har visat att nästan hälften av människorna i Europa och USA tror på följande felaktigheter:

Människor levde samtidigt som dinosaurierna.

Vanliga tomater innehåller inga gener, bara de genmodifierade.

Växter har inget DNA.

Nästan alla mikroorganismer är skadliga för människor.

Atomen är mindre än elektronen.

Och med detta underlag ska världen styras.

På FramtidsOdlings hemsida ligger nu ett informationsblad:  Kvävestyrning – läge och nya arbetsfronter. Tillgängligt som PDF. Vidare finns där uppgifter om de workshops vi haft.