Posts Tagged ‘Gödsling’

Sveriges jordbruk miljömässigt effektivare än de flesta.

september 10, 2008

 

Jag har här tididigare (och jag kommer att fortsätta) skrivit att jordbruket kan bli bättre miljömässigt och att det är viktigt att jobba med det..

Men det ska framhållas att svenskt jordbruk nog är bäst i det avseendet internationellt. Det beror på tidiga miljöprogram, förnuftiga regler för stallgödsel, kväveskatt mm. Jag tror också det varit av betydelse att alla aktörer har dragit åt samma håll.

Det har inte skett utan kostnader för svenskt jordbruk. Kväveskatten är högst reell, andra begränsningar kan också översättas till pengar.  Svenskt jordbruk har tappat i konkurrenskraft.

 

Kan man då som jag gör tala om mer miljöåtgärder? Om Framtidsfokus? Ja, absolut, om de inte ger kostnader. Och det är det steg jag talar om.

Sedan är det viktigt att näring, politiker och vetenskapen tar itu med problemet hur man ska kombinera miljöarbete som ger kostnader med fri konkurrens.

Man kan kanske arbeta med avgifter som betalas tillbaka, till producenten och inte till någon allmän utveckling som sker i dag. För det hjälper inte konkurrenskraften.

Siffror och kommentarer om gödsling i olika länder finns på www.greengard.se/landjämförelse.htm

Åtgärder för bra skördar ger också bättre vatteneffektivitet

augusti 26, 2008

Vatten – en knapp resurs.

 

Nja –  det är knappast brist här, annat än mycket lokalt och tillfälligt. Men globalt …

 

Hur ska vi utnyttja vattnet bäst? Det talas om vatteneffektivitet, ”Water Use Efficiency”, WUE.  Detta kan uttryckas på många sätt, för spannmål är det naturligt med ”kg spannmål per kubikmeter vatten ”.

Det tycks länge ha gått en disciplingräns: vattenforskare har föga talat om agronomi. Men nu kommer några rapporter som betonar det egentligen självklara: En bra skörd höjer WUE. Det blir dålig vatteneffektivet om skörden starkt begränsas av näringsbrist eller dåligt bestånd.

Ett par exempel från referens 1 nedan som gäller försök i Syrien : WUE utan bevattning och utan gödsling var 0,6 kg per kubikmeter och höjdes till 1,0 med 50 kg kväve.  I samband med bevattning höjde kvävegödsling WUE från 0,9 till 2,3.

Bra skördar utnyttjar vattnet bättre.

Men vid överdriven insats av t ex kväve vänder det.  Anpassning efter behov är en viktig utvecklingssatsning.

 

Referenser:

  1. Katerji m fl 2008. Water efficiency of crops … Eur. J. Agronomy 28, 493-507
  2. Fan m fl 2005. Long term fertilization effects on grain yield, water use efficiency .. Agriculture, Ecosystems and Environment 108, 313-329.